Η  επιχείρηση  διοικείται  από  9µελές  διοικητικό  συµβούλιο,  τα  οποία  ορίζονται  µαζί  µε  τους αναπληρωτές τους, από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο.

Από τα µέλη αυτά τουλάχιστον:

  • Τρεις (3) είναι αιρετοί εκπρόσωποι του ∆ήµου ή της Κοινότητας και τουλάχιστον ένα µέλος εξ αυτών προέρχεται από τη µειοψηφία.
  • Ένας (1) είναι εκπρόσωπος κοινωνικού φορέα της περιοχής.
  • Τα υπόλοιπα (3) µέλη είναι δηµότες ή κάτοικοι του ∆ήµου ή της Κοινότητας που έχουν πείρα ή γνώσεις σχετικές µε το αντικείµενο της επιχείρησης.