Η Κοινωφελής Επιχείρηση προέκυψε µε την Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου Μουζακίου 91/2011 (ΦΕΚ 1209/14.06.2011 τεύχος Β’), από τη συνένωση των παρακάτω κοινωφελών επιχειρήσεων, όπως παρουσιάζονται ανά ∆ηµοτική Ενότητα:

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
1. ∆ηµοτική Κοινωφελής Επιχείρηση ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΘΩΜΗΣ
1. ∆ηµοτική Κοινωφελής Επιχείρηση ∆ήµου Ιθώµης

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΜΙΣΟΥ
1. ∆ηµοτική Κοινωφελής Επιχείρηση ΠΑΜΙΣΟΥ

 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ  ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:
Η διάρκεια της επιχείρησης, ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια από τη δηµοσίευση της απόφασης.

 

Ε∆ΡΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:
Έδρα της επιχείρησης ορίζεται το Μουζάκι Καρδίτσας