Καταστατικός σκοπός της επιχείρησης είναι, η οργάνωση και η λειτουργία των κάτωθι υπηρεσιών, µε γνώµονα την καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών των κατοίκων:

Κοινωνικής  Προστασίας  και  Αλληλεγγύης  στον  οποίο  περιλαµβάνεται,  ιδίως  (Άρθρο  75 παρ 1 περιπτ δ΄):

 • Η υποστήριξη και  κοινωνική φροντίδα βρεφικής - παιδικής ηλικίας - τρίτης ηλικίας.
 • Η δηµιουργία και λειτουργία:
  • κέντρου πρόληψης από εξαρτησιογόνες ουσίες,
  • δηµοτικού ιατρείου,
  • προγράµµατος για την υποστήριξη των νέων που έχουν παραβατική συµπεριφορά,
 • Ο σχεδιασµός και εφαρµογή προγραµµάτων ή συµµετοχή σε προγράµµατα και δράσεις για την   ένταξη αθίγγανων, παλιννοστούντων οµογενών, µεταναστών και προσφύγων στην κοινωνική,  οικονοµική και πολιτιστική ζωή της τοπικής κοινωνίας.
 • Η λειτουργία Τράπεζας Αίµατος
 • Η οργάνωση και λειτουργία Εθνικών ή Ευρωπαϊκών προγραµµάτων, που αφορούν αδύνατες κοινωνικές οµάδες.
 • Η προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισµού και της κοινωνικής αλληλεγγύης µε τη δηµιουργία τοπικών δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης, εθελοντικών οργανώσεων και οµάδων  εθελοντών που θα δραστηριοποιούνται για την επίτευξη των στόχων και την υποβοήθηση του  έργου της κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης του ∆ήµου και της Κοινότητας.
 • Η πληροφόρηση των δηµοτών για θέµατα δηµόσιας υγείας.
 • Η εφαρµογή προγραµµάτων ή συµµετοχή σε προγράµµατα και δράσεις:
 • κέντρων ανοικτής περίθαλψης και ηµερήσιας φροντίδας, ψυχαγωγίας και αναψυχής ηλικιωµένων,
 • γηροκοµείων
 • Βοήθεια στο Σπίτι
 • Μονάδων Κοινωνικής Μέριµνας
 • Κέντρων Ηµερήσιας Φροντίδας
 • Κέντρων για ΑΜΕΑ
 • Ελληνικής γλώσσας στους µετανάστες
 • Αναψυχής ατόµων µε αναπηρία
 • Η  µέριµνα  για  τη  στήριξη  αστέγων  και  οικονοµικά  αδύνατων  δηµοτών, µε την παραχώρηση δηµοτικών και κοινοτικών οικοπέδων σε αυτούς ή µε την παροχή χρηµατικών βοηθηµάτων, ειδών  διαβίωσης και περίθαλψης σε κατοίκους που αντιµετωπίζουν σοβαρά προβλήµατα διαβίωσης.
 • Η Ενίσχυση της οικογενειακής ζωής και η λειτουργία Κ.∆.Α.Π.

 

Τοµέας παιδείας στον οποίο περιλαµβάνεται, ιδίως (Άρθρο 75 παρ 1 περιπτ στ΄) :

 • Η λειτουργία πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής,
 • Η λειτουργία σχολής  χορού, ζωγραφικής, γλυπτικής, και γενικά καλλιτεχνικών µαθηµάτων
 • Η λειτουργία ωδείου & φιλαρµονικής

 

Περιβάλλοντος, στον οποίο περιλαµβάνεται, ιδίως:

 • Η εκπόνηση τοπικών προγραµµάτων για την προστασία και αναβάθµιση του φυσικού, αρχιτεκτονικού και  πολιτιστικού περιβάλλοντος, στο πλαίσιο των εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών.
 • Η προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων, η προστασία του εδάφους και των εσωτερικών υδάτων από την αλιεία (λιµνοθάλασσες, λίµνες, ιχθυοτροφεία, ποταµοί) και η καταπολέµηση της ρύπανσης στην περιφέρειά τους.
 • Η ίδρυση και λειτουργία δηµοτικών εργαστηρίων.
 • Η Οργάνωση και λειτουργία Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων µε στόχο την προστασία, ανάδειξη και αξιοποίηση του φυσικού περιβάλλοντος.

   

Επίσης στους σκοπούς της επιχείρησης περιλαμβάνονται:

 • Η οργάνωση δηµοτικής συγκοινωνίας
 • Η εκπόνηση και εφαρµογή προγραµµάτων έρευνας και τεχνολογίας για την ανάπτυξη   της περιοχής τους
 • Η εκπόνηση και εφαρµογή προγραµµάτων και πολιτικών προώθησης της απασχόλησης για την ανάπτυξη της περιοχής του ∆ήµου

 

Τέλος,  η  Κοινωφελής  Επιχείρηση  δύναται  να  ασκεί  αρµοδιότητες,  οι  οποίες  εµπίπτουν  στους σκοπούς της και ανήκουν στο Ν.Π.∆.∆. ή σε Υπηρεσίες  του ∆ήµου, µόνο στις περιπτώσεις που το χρηµατοδοτικό µέσο ή το πρόγραµµα ή η Ευρωπαϊκές χρηµατοδοτήσεις, ορίζει την Κοινωφελή Επιχείρηση ως δικαιούχο της χρηµατοδότησης.