Τα νέα του Καλλιτεχνικού Εργαστηρίου

Πρόσληψη Καθηγητή Καλλιτεχνικών (Αγγειοπλάστη - Κεραμοποιό)

Κατηγορία: ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ Δημιουργήθηκε : Τρίτη, 22 Αυγούστου 2017 15:30

Προκήρυξη για την πρόσληψη συνολικού προσωπικού μιας (1) θέσης ως ωροµίσθιο Καθηγητή Καλλιτεχνικών με ειδικότητα Αγγειοπλάστης - Κεραμοποιός µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου έως οκτώ µηνών διάρκειας απασχόλησης στο Καλλιτεχνικό Εργαστήρι της Η.Κ.Ε.Η.Μ.


Η πρόεδρος της Η.Ε.∆Η.Μ.

Έχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ.1 και την παράγραφο 2 του άρθρου 14 παρ.1 του ν.2190/1994, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει µε το µε το άρθρο 1 του ν.3812/2009, δεν υπάγονται στις διατάξεις των κεφαλαίων Α, Β’ και Γ’ ΤΟΥ Ν.2190/94 «Το εκπαιδευτικό προσωπικό ή διδακτικό προσωπικό των ΑΕΙ, των ΤΕΙ και των µε οποιαδήποτε ονοµασία σχολών ή σχολείων ή υπηρεσιών του ηµοσίου, των ΝΠ, των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθµού και των νοµικών προσώπων που αναφέρονται στην προηγούµενη παράγραφο» καθώς και «Οι λογοτέχνες, καλλιτέχνες και δηµοσιογράφοι για απασχολήσεις που προσιδιάζουν στην ιδιότητά τους» και άρα η πρόσληψη του εν λόγω προσωπικού εξαιρείται από τη διαδικασία ελέγχου του ΑΣΕΠ.

2)Το Π..524/1980.

3)Τις διατάξεις του Ν. 4325/2015.

4)Την αριθµ. Πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./110/16492/01-08-2018, απόφαση της επιτροπής του άρθρου 2 παρ.1 της αρίθµ.33/2006 ΠΥΣ( ΦΕΚ 280/Α΄) όπως ισχύει.

6) Tην υπ αριθµ. 19/2017 απόφαση του .Σ. της Η.Κ.Ε.Η.Μ.

7) Tην υπ αριθµ πρωτ:69/2017 βεβαίωση της προέδρου της Η.Κ.Ε.∆Η.Μ. για την πρόβλεψη διάθεσης πίστωσης προσωπικού.

Α) Για      το Καλλιτεχνικό Εργαστήρι

I) Την πρόσληψη ενός (1) Καθηγητή Καλλιτεχνικών ειδικότητας Αγγειοπλάστης - Κεραμοποιός ΠΕ/ΤΕ/Ε ως ωροµίσθιο εκπαιδευτικό µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου έως οκτώ µηνών διάρκειας απασχόλησης για την κάλυψη αναγκών στο Καλλιτεχνικό Εργαστήρι της Η.Κ.Ε.Η.Μ. ως εξής:

ΕΙΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Καθηγητής Καλλιτεχνικών (Αγγειοπλάστης – Κεραμοποιός) ΠΕ/ΤΕ/ΔΕ 1

Πτυχίο Καλών Τεχνών με κατεύθυνση Αγγειοπλάστης – Κεραμοποιός.

Σημείωση: Σε περίπτωση έλλειψης πτυχιούχων μπορεί να προσληφθεί άτομο με μόνο προσόν την προϋπηρεσία ή την εμπειρία στο αντικείμενο της ειδικότητας

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά

1)Αίτηση (διατίθεται από την υπηρεσία).

2)Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώµατος ή βεβαίωσης σπουδών, όπου θα αναγράφεται αριθμητικώς ο βαθμός.

3)Αποδεικτικά προϋπηρεσίας-εμπειρίας με βεβαίωση από το ΙΚΑ ή από τον ΟΑΕΕ ή δικαστική απόφαση αναγνώρισης προϋπηρεσίας.

4) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για όσους έχουν ανήλικα τέκνα.

5) ελτίο Αστυνοµικής Ταυτότητας.

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά στα γραφεία της ∆Η.Κ.Ε.∆Η.Μ. (Μουζάκι, Καραϊσκάκη 1, στο Δημαρχείο Μουζακίου, ΤΚ.43060), υπεύθυνη κ.     Ελένη Κοτρώτσιου και κ. Χρυσή Καρρά, τηλέφωνο:2445350137) από τις 24/08/2017 έως 04/09/2017 και ώρες 09:00 π.µ. έως 14:00µ.µ. Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα(10) ηµέρες (υπολογιζόµενες ηµερολογιακά) και αρχίζει από την επόµενη µέρα της τελευταίας δηµοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφηµερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστηµα της υπηρεσίας µας, στην ιστοσελίδα μας (www.dikedim.gr) και στο χώρο ανακοινώσεων των γραφείων της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Μ. Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδροµικώς µε συστηµένη επιστολή το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία, που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου. Οµαδική αποστολή αιτήσεων ταχυδροµικώς θεωρούνται άκυρες και απορρίπτονται.

Μουζάκι 22/08/2017

Η ΠΡΟΕΡΟΣ ΤΗΣ Η.Κ.Ε.∆Η.Μ.

     ΦΑΝΗ ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗ