Τα νέα του Δημοτικού Ωδείου

Πρόσληψη 11 καθηγητών μουσικής στο Δημοτικό Ωδείο Μουζακίου

Κατηγορία: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ Δημιουργήθηκε : Τρίτη, 22 Αυγούστου 2017 15:26


Προκήρυξη για την πρόσληψη συνολικού προσωπικού ένδεκα (11) θέσεων ως ωρομίσθιοι Καθηγητές Μουσικής µε σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έως εννέα (9) μηνών διάρκειας απασχόλησης στο Δημοτικό Ωδείο Μουζακίου (Αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Πολιτισμού ).


                                               

Η πρόεδρος της Η.Ε.∆Η.Μ.

            Έχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ.1 και την παράγραφο 2 του άρθρου 14 παρ.1 του ν.2190/1994, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει µε το µε το άρθρο 1 του ν.3812/2009, δεν υπάγονται στις διατάξεις των κεφαλαίων Α, Β’ και Γ’ του Ν.2190/94 «Το εκπαιδευτικό προσωπικό ή διδακτικό προσωπικό των ΑΕΙ, των ΤΕΙ και των µε οποιαδήποτε ονομασία σχολών ή σχολείων ή υπηρεσιών του Δημοσίου, των ΝΠ, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού και των νομικών προσώπων που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο» καθώς και «Οι λογοτέχνες, καλλιτέχνες και δημοσιογράφοι για απασχολήσεις που προσιδιάζουν στην ιδιότητά τους» και άρα η πρόσληψη του εν λόγω προσωπικού εξαιρείται από τη διαδικασία ελέγχου του ΑΣΕΠ.

2) Το Π.. 524/1980.

3) Το Β.. 16/1966 (ΦΕΚ Α 7), όπως ισχύει σήμερα.

4) Τις διατάξεις του Ν. 4325/2015.

5) Την αριθ. Πρωτ: οικ. 14501/04.05.2017, απόφαση του Υπ. Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, με την οποία εγκρίθηκε η απασχόληση δώδεκα (12) ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στην επιχείρησή μας.

6) Την υπ αριθ. 18/2017 απόφαση του .Σ. της Η.Κ.Ε.Η.Μ.

7) Την υπ αριθ. πρωτ: 67/2017 βεβαίωση της προέδρου της Η.Κ.Ε.∆Η.Μ. για την πρόβλεψη διάθεσης πίστωσης προσωπικού.

Προκηρύσσει την πρόσληψη δέκα (11) Καθηγητών Μουσικής ΠΕ/ΤΕ/Ε ως ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί µε σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με διάρκειας απασχόλησης έως εννέα (9) μηνών για την κάλυψη της διδασκαλίας μαθητών του Δημοτικού Ωδείου Μουζακίου της Η.Κ.Ε.Η.Μ. ως εξής:

ΕΙΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΠΙΑΝΟ ΠΕ/ΔΕ

ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ

1

Δίπλωμα πιάνου αναγνωρισμένου Ωδείου µε θεώρηση του ΥΠ.ΠΟ

Σημείωση

α) Ο/Η καθηγητής/τρια να είναι κάτοχος Πτυχίου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μουσικών Σπουδών της ημεδαπής ή αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής.

β) Ο/Η καθηγητής/τρια να είναι κάτοχος ανώτερων θεωρητικών πτυχίων

επιπέδου Φυγής.

ΚΛΑΣΙΚΗ ΚΙΘΑΡΑ ΔΕ

ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ

1

Πτυχίο ή δίπλωμα Κιθάρας αναγνωρισμένου Ωδείου µε θεώρηση του ΥΠΟ.Τ

Σημείωση: O/Η καθηγητής/τρια να είναι κάτοχος ανώτερων θεωρητικών πτυχίων επιπέδου Φυγής.

ΚΛΑΣΙΚΗ ΚΙΘΑΡΑ ΔΕ 1

Πτυχίο ή δίπλωμα Κιθάρας αναγνωρισμένου Ωδείου µε θεώρηση του ΥΠΟ.Τ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΙΘΑΡΑ ΔΕ 1

Ββεβαίωση ηλεκτρικής κιθάρας αναγνωρισμένου Ωδείου µε θεώρηση του ΥΠ.ΠΟ.

Σημείωση: O/Η καθηγητής/τρια να είναι κάτοχος ανώτερων θεωρητικών πτυχίων επιπέδου Ειδικού αρμονίας.

ΛΑΟΥΤΟ ΤΕ   1

Πτυχίο Μουσικών Σπουδών του τμήματος Λαϊκής και Παραδοσιακής μουσικής με ειδίκευση στο λαούτο

Σημείωση: α ) O/Η καθηγητής/τρια να είναι κάτοχος πτυχίου βυζαντινής μουσικής

ΒΙΟΛΙ ΠΕ/ΔΕ

ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ

1

Δίπλωμα βιολιού αναγνωρισμένου Ωδείου µε θεώρηση του ΥΠ.ΠΟ.Τ

Σημείωση:

α) OΗ καθηγητής/τρια να είναι κάτοχος ανώτερων θεωρητικών πτυχίων επιπέδου αντίστιξης   β) Ο/Η καθηγητής/τρια να είναι κάτοχος Πτυχίου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μουσικών Σπουδών της ημεδαπής ή αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής.

ΝΤΡΑΜΣΡΟΥΣΤΑ ΔΕ 1 Βεβαίωση ντραμς – κρουστά αναγνωρισμένου Ωδείου µε θεώρηση του ΥΠ.ΠΟ
ΜΟΝΩΔΙΑ ΠΕ 1

Δίπλωμα Μονωδίας αναγνωρισμένου Ωδείου µε θεώρηση του ΥΠ.ΠΟ

Σημείωση: Ο/Η καθηγητής/τρια να είναι κάτοχος Πτυχίου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μουσικών Σπουδών της ημεδαπής ή αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής.

ΚΛΑΡΙΝΟ ΔΕ 1 Βεβαίωση κλαρίνου αναγνωρισμένου Ωδείου µε θεώρηση του ΥΠ.ΠΟ
ΑΝΩΤΕΡΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΔΕ 1

Πτυχίο ενοργάνωσης πνευστών οργάνων

Σημείωση

α) Ο/Η καθηγητής/τρια να είναι κάτοχος πτυχίου αρμονίας

β) Ο/Η καθηγητής/τρια να έχει προϋπηρεσία σε φιλαρμονικές

ΒΙΟΛΟΝΤΣΕΛΟ ΔΕ 1 Πτυχίο βιολοντσέλου αναγνωρισμένου Ωδείου µε θεώρηση του ΥΠ.ΠΟ


         

Ελλείψει υποψηφίων με τα τυπικά προσόντα ή σε περίπτωση άρνησης αποδοχής πρόσληψης από υποψηφίους, για κάθε ειδικότητα μπορούν να προσληφθούν υποψήφιοι με λιγότερα τυπικά προσόντα

Πίνακας μοριοδότητσης οπωσδήποτε

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά

1) Αίτηση (διατίθεται από την υπηρεσία).

2) Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος ή βεβαίωσης σπουδών, όπου θα αναγράφεται αριθμητικώς ο βαθμός.

3) Αποδεικτικά προϋπηρεσίας-εμπειρίας με βεβαίωση από το ΙΚΑ ή από τον ΟΑΕΕ ή δικαστική απόφαση αναγνώρισης προϋπηρεσίας.

4) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για όσους έχουν ανήλικα τέκνα.

5) Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας.

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους µε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στα γραφεία της ∆Η.Κ.Ε.∆Η.Μ. (Μουζάκι, Καραϊσκάκη 1, Δημαρχείο Μουζακίου, ΤΚ.43060), υπεύθυνη κ. Ελένη Κοτρώτσιου και Χρυσή Καρρά, τηλέφωνο: 2445350137) από τις 24/08/2017 έως 04/09/2017 και ώρες 09:00 π.µ. έως 14:00µ.µ.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε δυο τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας µας, στην ιστοσελίδα μας (www.dikedim.gr) και στο χώρο ανακοινώσεων των γραφείων της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Μ. Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς µε συστημένη επιστολή το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία, που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου.

Ομαδική  αποστολή αιτήσεων ταχυδρομικώς θεωρούνται                άκυρες και απορρίπτονται.

Μουζάκι 22/08/2017
Η ΠΡΟΕΡΟΣ ΤΗΣ Η.Κ.Ε.∆Η.Μ.
ΦΑΝΗ ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗ